Kokouskutsu JYTT ryn vuosikokoukseen 7.1.2021 (teams)

Subject: Kokouskutsu JYTT ryn vuosikokoukseen 7.1.2021

JYTT RY SYYSKOKOUS        7.1.2021 klo 12.00,   Teams 

Join Teams Meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYzN2UzYTAtMjNjZS00ZWNiLWI4NWUtMWExNTkwODIzNDIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9662d58-caa4-4bc1-b138-c8b1acab5a11%22%2c%22Oid%22%3a%2279d89a5e-f490-4587-9cf5-e53bc3779e76%22%7d

E S I T Y S L I S TA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta

3. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla. Yhdistyksen sääntöjen 10 § kohta 6: ” Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle joko jäsenille lähetettävällä kirjallisella henkilökohtaisella ilmoituksella tai lehdissä tai liiton lehdessä tai työpaikkatiedotteilla tai sähköpostilla tai varmennetulla tekstiviestillä. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta”

Kutsu yhdistyksen kokoukseen  

Kutsuilmoitus vuosikokoukseen on lähetetty jäsenille sähköpostitse 31.12.2021

Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Päätös:

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: 

 

5. VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (LIITE) 

Yhdistyksen puheenjohtaja/sihteeri esittelee toimintasuunnitelman.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Päätös: 

 

6. OSASTON TALOUSARVION JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021 (LIITE) 

Yhdistyksen taloudenhoitaja esittelee talousarvion.

Hallituksen esitys: Vahvistetaan talousarvio ja toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2021 

Päätös: 

 

7. HENKILÖVALINTOJEN VAHVISTAMINEN KAUDEKSI 2020-2021 

Hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle toimihenkilöitä koskevista muutoksista. 
 
Eläköitymisen takia Anna-Liisa Kotiranta jää pois hallituksesta ja jättää taloudenhoitajan tehtävät. Talouden hoitajaksi tulee Jani Hartonen

Päätös: 

 

8. MUUT ASIAT 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN